Legalizacja Samowoli budowlanej

Jednym z zadań Starostwa Powiatowego jest gromadzenie informacji dotyczących budynków i zamieszczanie ich w bazie danych Ewidencji Gruntów i Budynków. Głównym źródłem tych informacji są operaty sporządzane przez Geodetów podczas wykonywania Map z Inwentaryzacji Powykonawczej Budynku. Należy pamiętać że mapy te są jedynie jednym z dokumentów składanych przez inwestora do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie i dopiero decyzja o Pozwoleniu Na Użytkowanie pozwala legalnie użytkować budynek co jest odnotowywane w Ewidencji Gruntów i Budynków.

Powyżej opisana sytuacja ma miejsce jeśli cała procedura realizacji budynku została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy mieć na uwadze że nie wszystkie budynki użytkowane są legalnie, nawet jeśli znajdują się na mapach.

W sytuacji kiedy budynki są użytkowane nielegalnie

W sytuacji kiedy budynki są użytkowane nielegalnie, starostwo w ewidencji Ewidencji Gruntów i Budynków również gromadzi informację na ich temat w wyniku prac geodezyjnych, których zakres obejmuje działki zabudowane tego typu obiektami jak i w wyniku prac takich jak „Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków” zlecanych firmom geodezyjnym bezpośrednio przez Starostwa.

Często informacje z Ewidencji Gruntów i Budynków o budynkach użytkowanych legalnie i nie legalnie są dostępne publicznie na gminnych, powiatowych i ogólnokrajowych portalach mapowych takich jak web-ewid , czy geoportal.

W sytuacji użytkowania budynku nieleganie należy rozdzielić dwie sytuacje.

Pierwsza kiedy zarówno proces projektowania jaki realizacji budynku został przeprowadzony prawidłowo a do uzyskania decyzji POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE zabrakło jedynie zawiadomienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowania wraz z odpowiednimi załącznikami.

Druga sytuacja dotyczy „SAMOWOLI BUDOWLANEJ” t.j:

  • budowę obiektu bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia,
  • budowę obiektu mimo wydania sprzeciwu do zgłoszenia,
  • rozbudowę istniejącego już budynku bez zgłoszenia lub pozwolenia.

19 września 2020 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę Prawo budowlane. Pośród wielu nowych regulacji znalazły się również przepisy przewidujące uproszczone zasady legalizowania samowoli budowlanej w przypadku nielegalnie powstałych, starych obiektów budowlanych. Dzięki której przedstawiając szereg wymaganych dokumentów możliwe jest przeprowadzenie takiej legalizacji bez ponoszenia wysokich kosztów opłat administracyjnych.

Wiele osób często nie wie, że użytkuje budynek nielegalnie i nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji jakie (w związku z tym) im grożą w sytuacji kiedy Starostwo zrobi użytek z posiadanych informacji , lub kiedy te informacje do PINB przekaże/ doniesie „Zatroskany” sąsiad.

Obecnie za samowolę budowlaną obowiązuje kara grzywny, co reguluje art. 93 pkt. 13 prawa budowlanego. W przypadku popełnienia samowoli budowlanej grożą kary o charakterze administracyjnym i karnym. Możemy otrzymać nakaz rozbiórki powstałego już obiektu – to kara administracyjna, które nie podlega przedawnieniu, co oznacza, że upływ lat nie anuluje nakazu. Tym samym – nakaz rozbiórki może pojawić się nawet 20 lub 30 lat po wybudowaniu obiektu.

Zgodnie z nowelizacja ustawy Prawo Budowlane kara przewidziana za Użytkowanie budynku jednorodzinnego bez Pozwolenia Na Użytkowanie wynosi 10.000 zł , przy czym jeśli organ po zweryfikowaniu stwierdzi, że obiekt jest nadal użytkowany nielegalnie nakłada kolejne kary.
W myśl ustawy Prawo Budowlane za użytkowanie Samowoli budowlanej grożą wysokie kary z nakazem wyburzenia obiektu włącznie.

Firma Geo-Set oferuje wsparcie w obu wymienionych powyżej sytuacjach

W pierwszym przypadku oferujemy wykonanie mapy z inwentaryzacji budowlanej, która zgodnie z art. 57.1. Ustawy Prawo Budowlane jest jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie. W przypadku Legalizacji Samowoli Budowlanej oferujemy usługę szeroko wykraczającą poza standardowe usługi geodezyjne.

Nowelizacja z 2020r ustawy prawo budowlane wprowadziła możliwość przeprowadzenia uproszczonej legalizacji obiektów budowlanych starszych niż 20lat. Dzięki temu poprzez dostarczenie szeregu dokumentów z zakresu prawnego, geodezyjnego i ekspertyz budowlanych możliwe jest zalegalizowanie samowoli budowlanej bez ponoszenia opłaty urzędowej.

Firma Geo-Set z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów do szerokiego spektrum realizowanych prac postanowiła dodać kompleksową usługę Legalizacji Samowoli Budowlanych.

Z uwagi na delikatny charakter sprawy jak i niebezpieczeństwo związane z ujawnieniem informacji niewłaściwym osobom postronnym w trakcie realizacji naszych prac gwarantujemy pełną dyskrecję. Do momentu złożenia stosownych dokumentów w Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego nie ujawniane są informację dotyczące klienta na rzecz którego działamy. Ponieważ ujawnienie informacji o nielegalnym użytkowaniu budynku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego może skutkować przeprowadzeniem inspekcji przez ten organ i konsekwencjami wymienionymi powyżej. Dopiero złożenie dokumentów przez inwestora, lub w jego imieniu rozpoczyna uproszczoną procedurę legalizacji.